Digitala pressarkiv: geografisk obalans försvårar dansforskningen

05.01.2018

Under de senaste åren har digitalisering av svensk dagspress ökat väsentligt, något som genererar förväntningar, frustration och frågor. Mitt hopp om att snabbt och effektivt kunna söka efter information om scenisk dans i Göteborg i pressen ökade väsentligt när det i december förra året stod klart att det nu fanns en - ja en enda - så kallad "KB-dator", i Göteborg ("Sök bland..."). Genom den datorn kan vi som är bosatta i Göteborg söka fritt i digitaliserad svensk dagspress.

Min positiva inställning till digitaliserad dagspress beror på att jag tidigare framgångsrikt arbetat med att söka i digitala pressarkiv. För min inre syn såg jag sådant som annonser, kalendarium- och guideuppgifter, notiser, intervjuer, bildreportage, förhandsartiklar, debattinlägg och recensioner från dansens urbana infrastruktur komma fram. Material som kan komplettera analoga klippsamlingar i Teatersamlingarna vid Göteborgs stadsmuseum (GSM) , 3Våningens arkiv och Bibliotek, material i Scenarkivet.se, samt privatarkiv som är relativt svåråtkomliga for forskningen.

På plats i Samhällsvetenskapliga biblioteket (SVB) där KB-datorn finns fick jag reda på att det hela är ett tvåårigt försök som sedan ska utvärderas. Det var redan kö till den enda datorn, så jag bokade en tid; man får i nuläget boka maximalt två timmar, och bara ett tillfälle åt gången).

När det blev min tur började jag söka på "dansgruppen Rubicon", "Claude Marchant" och "Sonja Gube", en dansgrupp och två personer som på olika vis haft betydelse i stadens danshistoria. På kort tid fick jag fram detaljerade uppgifter - bland annat i kalendarier - om när Rubicon varit på gästspel i Stockholm, några recensioner, och årliga rapporter om bidragen från Statens kulturråd. Detta motsvarade mina förväntningar, men bristen på digitaliserad Göteborgspress gjorde sökningen bristfällig. Den som inte befinner sig vid datorn på SVB kan via KB:s hemsida ("Svensk dagspress") se vilka tidningar som digitaliserats och vilka år som omfattas. Det är exempelvis stora glapp för Göteborgs-Posten och Göteborgs Handels- och Sjöfatstidning, medan Arbetet Nyheterna - som innehåller mycket om konst och kultur i Göteborg - saknas helt.

Jag fortsatta min sökande. GT Söndagstidningen (digitaliserad 1958-72) visade sig innehålla intressanta annonser för Claude Marchant och hans undervisning i "jazzteknik" med början på 1960-talet. Eftersom hela tidningssidor visas blev kontexten riklig och jag blev varse att Marchant var långt ifrån i den enda person som undervisade i jazzdans (eller jazzbalett som man sade då) i Göteborg vid den här tiden. Sonja Gube, en Göteborgsbaserad dansare, koreograf, regissör med mera, som på frilansbasis rör sig mellan olika genrer och scener, fick över 300 träffar, mycket på grund av digitaliseringen av kvällspress. Ytterst lite av detta finns representerat i GSM, som numera arbetar aktivt för att representera danshistorien (många historier) utanför de stora institutionerna. De enkla exempel jag tar upp här på digitala sökningar kan alla bidra till att scenkonstforskningen breddas och fördjupas på olika vis.

Med andra ord: stora delar av Göteborgspressen har ännu inte digitaliserats och finns således inte digitalt sökbara i KB-datorn. När blir de då digitaliserade? I KB:s blogg (åtkomlig om man skapar konto) kopplad till den digitala tidningstjänsten hittade jag följande svar, skrivet av Jonas Ahlberg, och citerat i sin helhet här nedan:

"GP och GHT ingick i det Riksbankenfinansierade projektet för digitalisering av historiska dagstidningar som avslutades i december 2017. Att slutåret är 1895 beror på att KB vid ansökningstillfället hade det som slutår för upphovsrättsfritt material. Detta reviderades senare till 115 år efter upphovsmannens död, vilket i nuläget innebär att tidningar till och med 1902 visas fritt på tidningar.kb.se. Vårt långsiktiga mål är att digitalisera samtliga svenska dagstidningar, men eftersom vi saknar anslag för retrospektiv tidningsdigitalisering så är vi, för detta ändamål, helt beroende av finansiering utifrån. Båda titlarna har funnits med i ett flertal ansökningar i fonder och stiftelser och i diskussioner med aktiva tidningshus men hittills har vi kammat noll. Det är ett styvt jobb att erhålla externa medel för tidningsdigitalisering men vi ger inte upp, utan fortsätter vår jakt på finansiering. På grund av de omständigheter under vilka vi arbetar så kan vi i nuläget inte lova någonting vad gäller kommande retrospektiv tidningsdigitalisering och ej heller lägga upp långsiktiga planer. När vi hittar ny finansiering meddelas det på detta forum. Kanske blir det då GHT, måhända någon helt annan tidningstitel: därvidlag styr pengarna. Tycker att vi har varit ganska systematiska i vårt sökande efter finansiering i Göteborgsregionen, men kanske har vi missat något. Om du har kännedom om regionala fonder/stiftelser som finansiellt skulle kunna hjälpa oss med digitalisering av dessa tidningar så får du gärna höra av dig till mig via ett e-brev." ("Tyck till..." 2018).

Sett ur ett dansforskningsperspektiv är bristen på digitaliserad Göteborgspress ett problem. Utan digitala sökmetoder blir det mycket tidskrävande att få fram den utominstitutionella dansens urbana infrastruktur - alltså det nät av personer och deras förbindelser till olika spelplatser och skolor, föreställningar, uppdykanden med mera som gör dans i vid bemärkelse till en meningsskapande aktivitet för många.

Genom analyser av ett omfattande pressmaterial går det att få substantiell kunskap om dans som en "vital urban infrastruktur" det vill säga en meningsskapande komponenet i stadslivet, snarare än en estetisk akt som ska bedömas enligt någon viss värdeskala. Genom att studera det som Judith Hamera kallar för dansgemenskaper (dancing communities) kan man komma i kontakt med kroppsligt förankrade modeller för nytänkande och förändring (Hamera 2011). Dansen erbjuder kvalificerade sätt att undersöka identitetsproduktion och skapande av världar, alltså sådant som är centralt för ett engagerat och även politiskt medvetet förhållningssätt till kultur. Genom dansen visar sig en framkomlig väg att få syn på kraften i mellanmänskliga intimiteter. Staden framträder på sätt som inte är så direkt styrt av marknadskrafterna (som reklam och shopping) när fokus är på friktioner och förbindelser inom och mellan olika grupper i dansgemenskapen.

Hur länge ska Göteborg behöva vänta på att få sina tidningar ordentligt digitaliserade? Vem eller vilka skulle kunna bidra till finansiering av ett digitaliseringsprojekt, som naturligtvis även angår många andra forskare än de som fokuserar på dans. Är det rimligt att det bara finns en enda KB-dator i Göteborg? Vad skulle kunna bli möjligt för scenkonstforskningen om det också fanns en dator i forskarsalen på GSM?

Referenser

Hamera, Judith, Dancing Communities: Performance, Difference and Connection in the Global City, 2011.

"Svenska Dagstidningar" https://tidningar.kb.se/ (2018-01-05)

"Sök bland digitaliserade dagstidningar på UB", https://www.ub.gu.se/aktuellt/detaljvy.xml?id=2906 (2018-01-05)

"Tyck till om visning av digitala dagstidningar", https://feedback.tidningar.kb.se/viewtopic.php?pid=352#p352, (2018-01-03)